PROTOCOLO DE ACCESO A ESPECTÁCULOS

PROTOCOLO DE ACCESO A ESPECTÁCULOS EN ESPAZOS PECHADOS DE ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS

1. Normas xerais:

Como norma xeral serán de aplicación as establecidas na normativa vixente en cada moemento pero primará o mantemento da distancia de seguridade de 1,5 m. entre espectadores. Polo tanto a cabida dos espazos escénicos realizarase en función a este criterio.

Como medida de reforzo de seguridade será obrigatorio o uso de máscara por parte dos espectadores.

MÁIS INFORMACIÓN

Para máis información clika nesta ligazón

LIGAZÓNS