PROTOCOLO DE ACCESO A ESPECTÁCULOS

DATOS BÁSICOS

PROTOCOLO DE ACCESO A ESPECTÁCULOS EN ESPAZOS PECHADOS DE ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS

Neste momento temos os nosos espazos culturais abertos, con aforo limitado, tal e como dispón a normativa vixente ante a situación epidemiolóxica derivada da pandemia da COVID-19 e que é a seguinte:

- Orde do 25 de xuño do 2021 coas posteriores modificacións, que se poden consultar na Normativa consolidada (Xunta de Galicia)

En concreto, no que di no punto 1.3 do ANEXO I:

Así mesmo, nas actividades que se efectúan cos asistentes sentados en espazos pechados será suficiente que se manteña un asento de separación, ou un espazo equivalente á dimensión dun asento no caso de que estes non sexan fixos, entre os distintos grupos de persoas conviventes asistentes sentados na mesma fila de asentos, así como inmediatamente diante e detrás, sempre que se cumpran as seguintes condicións:

a) Que se conte con asento preasignado.

b) Que se utilice sempre a máscara.

c) Que se utilicen medidas de ventilación adecuada.

d) Que se cumpran as medidas de prevención, capacidade máxima e hixiene aplicables.

e) Que non se permita o consumo de alimentos e bebidas.

E tamén no punto 3.21 do ANEXO I. Celebración de competicións deportivas con público, actividades en cines, teatros, auditorios e espazos similares, así como en recintos ao aire libre e noutros locais e establecementos destinados a espectáculos públicos e actividades recreativas, que indica:

Non obstante, nos concellos enumerados nas letras B, C e D do anexo II, estas actividades poderán desenvolverse, sen superar o setenta e cinco por cento da capacidade permitida, sempre que o público asistente permaneza sentado e cun límite máximo de cincocentas persoas para lugares pechados e de mil persoas se se trata de actividades ao aire libre.

Normas xerais:

Como norma xeral serán de aplicación as establecidas na normativa vixente en cada momento.

O acceso dos espectadores estará condicionado ás seguintes normas xerais:

  • Uso obrigatorio de máscara 
  • Desinfección de mans 
  • Distancia mínima dun asento entre persoas en todas direccións, mentres permanezan sentadas.
  • Entrada e saída das instalacións de forma graduada mantendo a distancia de seguridade de 1,5 m.

Se presenta algún síntoma relacionado coa COVID-19, tos, falta de aire ou febre ( > 37 ºC), pregamos non acceda ás instalacións.

Acceso e saída gradual:

O acceso realizarase de xeito gradual, para o cal se recomenda que os espectadores acudan cunha antecedencia mínima de 20 minutos antes do comezo da función.

A saída realizarase comezando polas persoas que están máis próximas á porta, que serán as primeiras en abandonar a sala. Será o persoal de acomodación quen indicará que poden ir saíndo do recinto.

Control de acceso: 

O control de acceso realizarase mediante os postos de tiqueo desatendido que permitirán que cada persoa que acceda poida ticar a súa entrada sen contacto físico e mantendo a distancia de seguridade.

Entradas: 

* RECOMÉNDASE A ADQUISICIÓN DE ENTRADAS EN LIÑA

Retirada de entradas en liña: desde o luns da semana do evento ás 10.00 h en compostelacultura.gal

Retirada de entradas presencial: a partir do luns da semana do evento nos horarios habituais.

  • Despacho de billetes da Zona C. Punto de Información Cultural. Aberto de martes a sábado, de 11 a 14 e de 16 a 19 h. Domingos de 11 a 14 h (Luns pechado). Teléfono 981 542 462 [Horario especial en agosto: aberto de martes a sábado, de 11 a 14 h]
  • Despacho de billetes do Teatro Principal. Aberto o día do espectáculo desde 1h antes do comezo do mesmo. Teléfono: 981 542 349
  • Despacho de billetes do Auditorio de Galicia. Aberto o día do espectáculo desde 1h 30 min antes do comezo do mesmo. Teléfono 981 571 026
Funcións: 
Martes, 23 Xuño, 2020 a Xoves, 30 Setembro, 2021
Varios lugares

UBICACIÓN