PROTOCOLO DE ACCESO A ESPECTÁCULOS

DATOS BÁSICOS

PROTOCOLO DE ACCESO A ESPECTÁCULOS DE ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS

Neste momento temos os nosos espazos culturais abertos, con aforo limitado ao 90%, tal e como dispón a normativa vixente ante a situación epidemiolóxica derivada da pandemia da COVID-19 e que é a seguinte:

- Orde do 7 de outubro de 2021. En concreto, no que di no punto 1.3. Distancia de seguridade interpersoal:

Na organización das distintas actividades deberán adoptarse as medidas necesarias para garantir a distancia interpersoal mínima de 1,5 metros, establecida pola Lei 2/2021, do 29 de marzo, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, entre grupos de persoas non conviventes.

Cando, polas condicións de desenvolvemento da actividade e capacidade máxima autorizadas en cada caso de acordo coas medidas de prevención previstas neste anexo, non sexa posible manter a dita distancia de seguridade, non se permitirá o consumo de alimentos e bebidas, deberá usarse máscara en todo momento, garantir unha adecuada ventilación e o cumprimento das medidas de prevención e hixiene aplicables, de acordo co establecido neste anexo, sen prexuízo de que se deba procurar manter a máxima separación posible entre os diferentes grupos de persoas non conviventes, así como o debido control para evitar as aglomeracións.

E tamén o que di nos puntos 2, 3 e 4 do artigo 3.21. Celebración de competicións deportivas con público, actividades en cines, teatros, auditorios e espazos similares, así como en recintos ao aire libre e noutros locais e establecementos destinados a espectáculos públicos e actividades recreativas:

2. As actividades en cines, teatros, auditorios e espazos similares, e en establecementos destinados a espectáculos públicos e actividades recreativas con público sentado poderán desenvolverse sen superar o noventa por cento da capacidade permitida.

Naquelas actividades que teñan lugar con público de pé, non se poderá superar o cincuenta por cento da capacidade máxima permitida.

En todo caso, deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal nas instalacións de acordo co establecido no punto 1.3. O uso de máscara será obrigatorio nos termos previstos no número 1.4.

3. Deberán realizarse tarefas de ventilación nas instalacións cubertas por espazo de, polo menos, 30 minutos ao comezo e ao final de cada xornada, así como de forma frecuente durante esta e obrigatoriamente ao finalizar cada actividade. No caso da utilización de sistemas de ventilación mecánica, deberá aumentarse a subministración de aire fresco e limitarase ao mínimo indispensable a función de recirculación do aire interior.

Deberán intensificarse as medidas de limpeza e desinfección das instalacións con produtos debidamente autorizados e rexistrados.

4. No referente á celebración dos espectáculos musicais/artísticos ao aire libre, aqueles organizados con público de pé poderán desenvolverse, sen superar o 66 % da superficie útil do recinto. Aqueles espectáculos musicais organizados con público sentado poderán desenvolverse sen superar o noventa por cento da capacidade permitida.

No relativo ás medidas preventivas e de seguridade destes espectáculos musicais ao aire libre con público sentado ou de pé serán de aplicación, así mesmo, as indicadas nos protocolos publicados no seguinte enderezo electrónico: https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Espectaculos-musicais-aire-libre

Normas xerais:

Como norma xeral serán de aplicación as establecidas na normativa vixente en cada momento:

  • Uso obrigatorio de máscara 
  • Desinfección de mans
  • Entrada e saída das instalacións de forma graduada mantendo a distancia de seguridade de 1,5 m, para o cal se recomenda que os espectadores acudan cunha antecedencia mínima de 20 minutos antes do comezo da función.
  • O control de acceso realizarase mediante os postos de tiqueo desatendido que permitirán que cada persoa que acceda poida ticar a súa entrada sen contacto físico e mantendo a distancia de seguridade.

Se presenta algún síntoma relacionado coa COVID-19 pregamos non acceda ás instalacións.

Entradas: 

RECOMÉNDASE A ADQUISICIÓN DE ENTRADAS EN LIÑA

Retirada de entradas en liña: compostelacultura.gal

Retirada de entradas presencial:

  • Despacho de billetes da Zona C. Punto de Información Cultural. Aberto de martes a sábado, de 11 a 14 e de 16 a 19 h. Domingos de 11 a 14 h (Luns pechado). Teléfono 981 542 462 [Horario especial en agosto: aberto de martes a sábado, de 11 a 14 h]
  • Despacho de billetes do Teatro Principal. Aberto o día do espectáculo desde 1h antes do comezo do mesmo. Teléfono: 981 542 349
  • Despacho de billetes do Auditorio de Galicia. Aberto o día do espectáculo desde 1h antes do comezo do mesmo. Teléfono 981 571 026
Funcións: 
Martes, 23 Xuño, 2020 a Xoves, 30 Setembro, 2021
Varios lugares