PROTOCOLO DE ACCESO A ESPECTÁCULOS

DATOS BÁSICOS

PROTOCOLO DE ACCESO A ESPECTÁCULOS EN ESPAZOS PECHADOS DE ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS

Normas xerais:

Como norma xeral serán de aplicación as establecidas na normativa vixente en cada momento primando sempre o mantemento da distancia de seguridade de 1,5 m. entre espectadores. A cabida dos espazos escénicos está limitada ao que recolle a Orde da Consellería de Sanidade do 3 de decembro do 2020. Na actualidade, no referente ao Nivel Básico, que é no que se atopa Santiago de Compostela.

Será obrigatorio o uso de máscara por parte dos espectadores.

O acceso dos espectadores estará condicionado ás seguintes normas xerais:

Uso obrigatorio de máscara 

Desinfección de mans 

Distancia mínima de 1,5 m entre persoas

Entrada e saída das instalacións de forma graduada mantendo a distancia de seguridade de 1,5 m.

Se presenta algún síntoma relacionado coa COVID-19 , tos,  falta de aire ou  tes febre ( > 37 ºC) non acceda ás instalacións

Acceso e saída gradual:

O acceso realizarase de xeito gradual, para o cal se recomenda que os espectadores acudan cunha antecedencia mínima de 20 minutos antes do comezo da función.

A saída realizarase comezando polas persoas que están máis próximas á porta, que serán as primeiras en abandonar a sala. Será o persoal de acomodación quen indicará que poden ir saíndo do recinto.

Control de acceso: 

O control de acceso realizarase mediante os postos de tiqueo desatendido que permitirán que cada persoa que acceda poida ticar a súa entrada sen contacto físico e mantendo a distancia de seguridade.

Información da billeteira: 

RECOMÉNDASE A ADQUISICIÓN DE ENTRADAS NA WEB compostelacultura.gal

______

Despacho de billetes do Teatro Principal. Aberto de martes a sábado (+ días de evento) de 18.00 a 21.00h. Os días que hai evento no Teatro, a venta anticipada remata ás 20.00h e a partir desa hora só se venden entradas para o espectáculo do día. Teléfono: 981 542 349

Despacho de billetes do Auditorio de Galicia. Aberto só os días de espectáculo desde 1h 30 min antes do comezo do mesmo. Teléfono 981 571 026

Funcións: 
Martes, 23 Xuño, 2020 a Mércores, 31 Marzo, 2021
Varios lugares

UBICACIÓN